آزمایش اسید اوریک خون

با توجه به اهمیت انجام آزمایش اسید اوریک به صورت دوره ای در بیماران مبتلا به نقرس
و نارسایی کلیه، در صورت نیاز میتوانید با موسسه طبیب اول تماس گرفته و نمونه گیری
خون و ادرار را در منزل به راحتی و با هزینه کم انجام دهید.